Son güncellenme :08.11.2013 16:31

Anasayfa > Anasayfa > 10-17 KASIM’DA TÜM OKULLARDA ATATÜRK VE CUMHURİYETİ ANLATIYORUZ

08.11.2013 Cum, 16:31

 

10-17 KASIM’DA TÜM OKULLARDA ATATÜRK VE CUMHURİYETİ ANLATIYORUZ
Emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı verilen Ulusal Kurtuluş Savaşı sonrası tam bağımsızlık temelinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, karşı devrimin tehditlerine rağmen varlığını korumuştur. 11 yıllık AKP iktidarı döneminde ise karşı devrim süreci, adeta Cumhuriyetimizi yıkım sürecine dönüşmüştür.Cumhuriyetimizin kuruluş gerekçeleri yok sayılarak ve cumhuriyetin kurumları dönüştürülerek karşı devrimin kurumsallaşması yolunda önemli adımlar atılmaktadır.Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı, karşı devrimin üssü haline getirilerek ulusal değerlerimiz eğitim sistemimiz içerisinden yasa ve yönetmelikler aracılığı ile bir bir çıkarılmaktadır. Ülkemizin geleceğini şekillendirecek nesillerin zihninden ulusal belleğimiz silinmeye çalışılmaktadır. Bunun son örneği ise İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile Öğrenci Andı’nın kaldırılması olmuştur.

Atatürk ilke ve devrimlerini var oluş gerekçesi sayan sendikamız, son gelişmeleri değerlendirerek küresel sermaye destekli bu saldırılara karşı, 10-17 Kasım Atatürk Haftası nedeniyle bir dizi eylem gerçekleştirecektir.

“Üye­le­ri­nin üs­tün so­rum­lu­luk duy­gu­su­na ve eği­ti­min gü­cü­ne da­ya­na­rak; Ata­türk’ün ön­der­li­ğin­de ku­ru­lan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin ba­ğım­sız­lı­ğı­nı, ege­men­li­ği­ni, ulus ve ül­ke bü­tün­lü­ğü­nü, la­ik dü­zeni­ni, de­mok­ra­tik­leş­me ve ulu­sal eği­tim hedefini geliştirerek ko­ru­mak ve son­su­za ka­dar ya­şat­mak için elin­den ge­len her tür­lü ça­ba­yı gös­te­rir” ibaresini tüzüğüne açıkça yazan Eğitim-İş ilke ve amaçları doğrultusunda Atatürk’ü ve cumhuriyeti öğretmeye ve savunmaya devam edecektir.

Bu amaçla, AKP iktidarının bilimsel, laik, ulusal ve demokratik eğitimi tasfiye etme girişimlerine karşı başta Eğitim-İş üyesi öğretmenler olmak üzere tüm öğretmenler; 10-17 Kasım tarihleri arasında, yakalarına “Öğrenci Andı”nın bulunduğu kokartları takacak, Eğitim-İş tarafından hazırlanan ders planı dahilinde ülke genelinde tüm okullarda ilk ders saatinde Atatürk’ü ve cumhuriyeti anlatacaklardır.

“Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” emrini Atatürk’ten alan biz öğretmenler, sorumluluğumuzun bilinciyle ulusumuzun varoluş gerekçeleri olan cumhuriyeti ve Atatürk’ü öğretmeye devam edeceğiz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

50 views

Bu yazıyı paylaş

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

*